Samospráva

Autor: admin <o.michalkova(at)gmail.com>, Téma: OBEC, Vydané dňa: 13. 04. 2008

Starosta obce : Ing. Anton Fiala

tel.:0904 36 80 60

Hlavná kontrolórka obce: Zuzana Císarová

Zamestnanci obce:
Jaroslava Černeková
– správa a vedenie agendy rozpočtu, účtovníctva a majetku, vyhlasovanie v miestnom rozhlase

Ožga Michálková
- správa a vedenie agendy miestnych daní a poplatkov, vedenie agendy miezd, evidencie obyvatežstva, hrobových miest, pokladne, overovanie podpisov a listín, vystavovanie rybárskych lístkov, vedenie agendy školskej jedálne, vyhlasovanie v miestnom rozhlase, správca internetu

Erika Černeková
- správkyňa v KD, spoločenskom klube, dome smútku a upratovačka

Marcel Herasimov
- robotnícke a údržbárske práce