VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na diea / žiaka v materskej škole, školskom klube detí a v školskej jedálni

Autor: admin <o.michalkova(at)gmail.com>, Téma: VZN platné, Vydané dňa: 18. 01. 2013

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na diea / žiaka v materskej škole, školskom klube detí a v školskej jedálni

     Obec Osuské v zmysle § 4 ods.3 písm. h) a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení , § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje výška dotácie na mzdy a prevádzku v materskej škole, školskom klube detí a v školskej jedálni, ktoré sú zriadené na území obce Osuské.

Celé znenie návrhu VZN 1/2013, si môžte stiahnu vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu