Menu
  Vyhľadávanie

Vyhľadať text

  Družba
Naša obec má družbu s Českou obcou Strážovice
www.strazovice.cz
  Obecný rozhlas
  KALENDÁR + Hodiny
Dnes je:

Meniny má:

  POČASIE
Počasie Osuské online

Počet zobrazených článkov: 9 (z celkom 24 nájdených)

|0-15|15-24|
Obecné zastupiteľstvo v Osuskom na základe na základe ust. §6 ods.1 a ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe ust. § 28 ods.5 , § 49 ods.2, § 114 ods. 6, § 116 ods.6, § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v y d á v a pre územie obce Osuské toto všeobecne záväzné nariadenia „ O výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, , o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni „ .


| Autor: admin | Vydané dňa 22. 09. 2011 |
Obecné zastupiteľstvo v Osuskom v zmysle § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2010 o verejnom poriadku a čistote v obci.


| Autor: admin | Vydané dňa 25. 03. 2011 |
Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy , školskej jedálni, školskom klube pri ZŠ s MŠ Osuské so sídlom na území obce Osuské, ktorá je na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradená do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky.


| Autor: admin | Vydané dňa 30. 12. 2009 |
Obecné zastupiteľstvo v Osuskom na základe na základe ust. §6 ods.1 a ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe ust. § 28 ods.5 , § 49 ods.2, § 114 ods. 6, § 116 ods.6, § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v y d á v a pre územie obce Osuské toto všeobecne záväzné nariadenia „ O výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, , o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni „ .


| Autor: admin | Vydané dňa 13. 09. 2009 |
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Osuské.


| Autor: admin | Vydané dňa 13. 09. 2009 |
Obec Osuské podľa § 4 ods. 3 písm. h) a § 11 ods.4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií.


| Autor: admin | Vydané dňa 09. 03. 2009 |
Obecné zastupiteľstvo obce Osuské podľa §6,ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktoré upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach, úlohy obce pri zriaďovaní a povoľovaní trhových miest, povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania tohto nariadenia v zmysle zákona NR SR č. 178/98 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.


| Autor: admin | Vydané dňa 31. 12. 2008 |
Obecné zastupiteľstvo v Osuskom na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. i) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce Osuské toto všeobecne záväzné nariadenie o určení času predaja v obchode, času prevádzky služieb.


| Autor: admin | Vydané dňa 15. 04. 2008 |
Obecné zastupiteľstvo obce Osuské, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 a § 6 ods. 1 prvá a druhá veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov obcou Osuské na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.


| Autor: admin | Vydané dňa 15. 04. 2008 |
|0-15|15-24|


.....:::::::::: Obec Osuské, powered by phpRS ::::::::::.....