Menu
  Vyhľadávanie

Vyhľadať text

  Družba
Naša obec má družbu s Českou obcou Strážovice
www.strazovice.cz
  Elektronické služby
  Obecný rozhlas
  KALENDÁR + Hodiny
Dnes je:

Meniny má:

  POČASIE
Počasie Osuské online

Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 24 nájdených)

|0-15|15-24|
Dodatok k VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady| Autor: admin | Vydané dňa 14. 12. 2018 |
VZN obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školskej jedálni, ŠKD pri ZŠ s MŠ Osuské so sídlom na území obce Osuské, ktorá je na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradená do siete škôl a školských zariadení MŠ SR.


| Autor: admin | Vydané dňa 11. 09. 2018 |
Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obec Osuské v súlade s ustanovením § 6 odst. l zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ustanoveniami §7 ods.4,§ 8 ods. 2,§ 12 ods. 2 a 3 , § 16 ods.2, § 17 ods. 2,3,4 ,6, § 20 ods.3 , § 21 ods.2, § 103 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Zb o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) obce o miestnych daniach.

| Autor: admin | Vydáno dne 23. 11. 2017 |
VZN obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školskej jedálni, ŠKD pri ZŠ s MŠ Osuské so sídlom na území obce Osuské, ktorá je na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradená do siete škôl a školských zariadení MŠ SR.

| Autor: admin | Vydáno dne 23. 11. 2017 |
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Osuské

| Autor: admin | Vydáno dne 16. 02. 2017 |
VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obec Osuské v súlade s ustanovením § 6 odst. l zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ustanoveniami §7 ods.4,§ 8 ods. 2,§ 12 ods. 2 a 3 , § 16 ods.2, § 17 ods. 2,3,4 ,6, § 20 ods.3 , § 21 ods.2, § 103 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Zb o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) obce o miestnych daniach.

| Autor: admin | Vydáno dne 02. 12. 2016 |
VZN č 02/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Osuské| Autor: admin | Vydáno dne 01. 06. 2016 |
VZN č. 1/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste obce Osuské| Autor: admin | Vydáno dne 23. 02. 2016 |
VZN č. 4/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obci| Autor: admin | Vydáno dne 11. 12. 2015 |
VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obec Osuské v súlade s ustanovením § 6 odst. l zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ustanoveniami §7 ods.4,§ 8 ods. 2,§ 12 ods. 2 a 3 , § 16 ods.2, § 17 ods. 2,3,4 ,6, § 20 ods.3 , § 21 ods.2, § 103 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Zb o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) obce o miestnych daniach.

| Autor: admin | Vydáno dne 11. 12. 2015 |
VZN č. 2/2015 o umiestňovaní a vylepovaní plagátov a iných nosičov informácií
Obecné zastupiteľstvo v Osuskom na základe § 23 ods. 4 zák. SNR č. 80/1990 Zb. o voľbách do SNR v znení neskorších predpisov a § 30 ods. 10 zák. SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov v y d á v a VZN o umiestňovaní a vylepovaní plagátov a iných nosičov informácií na území obce Osuské.

| Autor: admin | Vydáno dne 11. 12. 2015 |
VZN č. 3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obec Osuské v súlade s ustanovením § 6 odst. l zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ustanoveniami §7 ods.4,§ 8 ods. 2,§ 12 ods. 2 a 3 , § 16 ods.2, § 17 ods. 2,3,4 ,6, § 20 ods.3 , § 21 ods.2, § 103 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Zb o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) obce o miestnych daniach

| Autor: admin | Vydáno dne 26. 11. 2014 |
VZN č. 4/2014 o o dani z nehnuteľností
Obec Osuské v súlade s ustanovením § 6 odst. l zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ustanoveniami §7 ods.4,§ 8 ods. 2,§ 12 ods. 2 a 3 , § 16 ods.2, § 17 ods. 2,3,4 ,6, § 20 ods.3 , § 21 ods.2, § 103 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Zb o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) obce o dani z nehnuteľností .

| Autor: admin | Vydáno dne 26. 11. 2014 |
VZN č. 2/2014 o prevádzkovom poriadku verejného detského ihriska
Obec Osuské v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. f/, § 6 a § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkova zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zriadenia pre deti a mládeži u s t a n o v u j e:

| Autor: admin | Vydáno dne 16. 10. 2014 |
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa / žiaka v materskej škole, školskom klube detí a v školskej jedálni

     Obec Osuské v zmysle § 4 ods.3 písm. h) a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení , § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje výška dotácie na mzdy a prevádzku v materskej škole, školskom klube detí a v školskej jedálni, ktoré sú zriadené na území obce Osuské.


| Autor: admin | Vydané dňa 18. 01. 2013 |
|0-15|15-24|


.....:::::::::: Obec Osuské, powered by phpRS ::::::::::.....